PostgreSQL Source Code  git master
btree_utils_var.c File Reference
#include "postgres.h"
#include <math.h>
#include <limits.h>
#include <float.h>
#include "btree_gist.h"
#include "btree_utils_var.h"
#include "utils/builtins.h"
#include "utils/pg_locale.h"
#include "utils/rel.h"
Include dependency graph for btree_utils_var.c:

Go to the source code of this file.

Data Structures

struct  Vsrt
 
struct  gbt_vsrt_arg
 

Functions

 PG_FUNCTION_INFO_V1 (gbt_var_decompress)
 
 PG_FUNCTION_INFO_V1 (gbt_var_fetch)
 
Datum gbt_var_decompress (PG_FUNCTION_ARGS)
 
GBT_VARKEY_R gbt_var_key_readable (const GBT_VARKEY *k)
 
static GBT_VARKEYgbt_var_key_from_datum (const struct varlena *u)
 
GBT_VARKEYgbt_var_key_copy (const GBT_VARKEY_R *u)
 
static GBT_VARKEYgbt_var_leaf2node (GBT_VARKEY *leaf, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
 
static int32 gbt_var_node_cp_len (const GBT_VARKEY *node, const gbtree_vinfo *tinfo)
 
static bool gbt_bytea_pf_match (const bytea *pf, const bytea *query, const gbtree_vinfo *tinfo)
 
static bool gbt_var_node_pf_match (const GBT_VARKEY_R *node, const bytea *query, const gbtree_vinfo *tinfo)
 
static GBT_VARKEYgbt_var_node_truncate (const GBT_VARKEY *node, int32 cpf_length, const gbtree_vinfo *tinfo)
 
void gbt_var_bin_union (Datum *u, GBT_VARKEY *e, Oid collation, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
 
GISTENTRYgbt_var_compress (GISTENTRY *entry, const gbtree_vinfo *tinfo)
 
Datum gbt_var_fetch (PG_FUNCTION_ARGS)
 
GBT_VARKEYgbt_var_union (const GistEntryVector *entryvec, int32 *size, Oid collation, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
 
bool gbt_var_same (Datum d1, Datum d2, Oid collation, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
 
float * gbt_var_penalty (float *res, const GISTENTRY *o, const GISTENTRY *n, Oid collation, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
 
static int gbt_vsrt_cmp (const void *a, const void *b, void *arg)
 
GIST_SPLITVECgbt_var_picksplit (const GistEntryVector *entryvec, GIST_SPLITVEC *v, Oid collation, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
 
bool gbt_var_consistent (GBT_VARKEY_R *key, const void *query, StrategyNumber strategy, Oid collation, bool is_leaf, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
 

Function Documentation

◆ gbt_bytea_pf_match()

static bool gbt_bytea_pf_match ( const bytea pf,
const bytea query,
const gbtree_vinfo tinfo 
)
static

Definition at line 169 of file btree_utils_var.c.

170 {
171  bool out = false;
172  int32 qlen = VARSIZE(query) - VARHDRSZ;
173  int32 nlen = VARSIZE(pf) - VARHDRSZ;
174 
175  if (nlen <= qlen)
176  {
177  char *q = VARDATA(query);
178  char *n = VARDATA(pf);
179 
180  out = (memcmp(q, n, nlen) == 0);
181  }
182 
183  return out;
184 }
signed int int32
Definition: c.h:494
#define VARHDRSZ
Definition: c.h:692
#define VARDATA(PTR)
Definition: varatt.h:278
#define VARSIZE(PTR)
Definition: varatt.h:279

References VARDATA, VARHDRSZ, and VARSIZE.

Referenced by gbt_var_node_pf_match(), and gbt_var_penalty().

◆ gbt_var_bin_union()

void gbt_var_bin_union ( Datum u,
GBT_VARKEY e,
Oid  collation,
const gbtree_vinfo tinfo,
FmgrInfo flinfo 
)

Definition at line 233 of file btree_utils_var.c.

235 {
237  GBT_VARKEY_R nr;
238 
239  if (eo.lower == eo.upper) /* leaf */
240  {
241  GBT_VARKEY *tmp;
242 
243  tmp = gbt_var_leaf2node(e, tinfo, flinfo);
244  if (tmp != e)
245  eo = gbt_var_key_readable(tmp);
246  }
247 
248  if (DatumGetPointer(*u))
249  {
251  bool update = false;
252 
253  nr.lower = ro.lower;
254  nr.upper = ro.upper;
255 
256  if (tinfo->f_cmp(ro.lower, eo.lower, collation, flinfo) > 0)
257  {
258  nr.lower = eo.lower;
259  update = true;
260  }
261 
262  if (tinfo->f_cmp(ro.upper, eo.upper, collation, flinfo) < 0)
263  {
264  nr.upper = eo.upper;
265  update = true;
266  }
267 
268  if (update)
270  }
271  else
272  {
273  nr.lower = eo.lower;
274  nr.upper = eo.upper;
276  }
277 }
static const gbtree_vinfo tinfo
Definition: btree_bit.c:109
static GBT_VARKEY * gbt_var_leaf2node(GBT_VARKEY *leaf, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
GBT_VARKEY * gbt_var_key_copy(const GBT_VARKEY_R *u)
GBT_VARKEY_R gbt_var_key_readable(const GBT_VARKEY *k)
static Datum PointerGetDatum(const void *X)
Definition: postgres.h:322
static Pointer DatumGetPointer(Datum X)
Definition: postgres.h:312
e
Definition: preproc-init.c:82
int32(* f_cmp)(const void *, const void *, Oid, FmgrInfo *)
Definition: c.h:687

References DatumGetPointer(), gbtree_vinfo::f_cmp, gbt_var_key_copy(), gbt_var_key_readable(), gbt_var_leaf2node(), GBT_VARKEY_R::lower, PointerGetDatum(), tinfo, and GBT_VARKEY_R::upper.

Referenced by gbt_numeric_penalty(), gbt_var_penalty(), gbt_var_picksplit(), and gbt_var_union().

◆ gbt_var_compress()

GISTENTRY* gbt_var_compress ( GISTENTRY entry,
const gbtree_vinfo tinfo 
)

Definition at line 281 of file btree_utils_var.c.

282 {
283  GISTENTRY *retval;
284 
285  if (entry->leafkey)
286  {
287  struct varlena *leaf = PG_DETOAST_DATUM(entry->key);
288  GBT_VARKEY *r;
289 
290  r = gbt_var_key_from_datum(leaf);
291 
292  retval = palloc(sizeof(GISTENTRY));
293  gistentryinit(*retval, PointerGetDatum(r),
294  entry->rel, entry->page,
295  entry->offset, true);
296  }
297  else
298  retval = entry;
299 
300  return retval;
301 }
static GBT_VARKEY * gbt_var_key_from_datum(const struct varlena *u)
#define PG_DETOAST_DATUM(datum)
Definition: fmgr.h:240
#define gistentryinit(e, k, r, pg, o, l)
Definition: gist.h:242
void * palloc(Size size)
Definition: mcxt.c:1316
OffsetNumber offset
Definition: gist.h:161
Datum key
Definition: gist.h:158
Page page
Definition: gist.h:160
Relation rel
Definition: gist.h:159
bool leafkey
Definition: gist.h:162

References gbt_var_key_from_datum(), gistentryinit, GISTENTRY::key, GISTENTRY::leafkey, GISTENTRY::offset, GISTENTRY::page, palloc(), PG_DETOAST_DATUM, PointerGetDatum(), and GISTENTRY::rel.

Referenced by gbt_bit_compress(), gbt_bytea_compress(), gbt_numeric_compress(), and gbt_text_compress().

◆ gbt_var_consistent()

bool gbt_var_consistent ( GBT_VARKEY_R key,
const void *  query,
StrategyNumber  strategy,
Oid  collation,
bool  is_leaf,
const gbtree_vinfo tinfo,
FmgrInfo flinfo 
)

Definition at line 554 of file btree_utils_var.c.

561 {
562  bool retval = false;
563 
564  switch (strategy)
565  {
567  if (is_leaf)
568  retval = tinfo->f_ge(query, key->lower, collation, flinfo);
569  else
570  retval = tinfo->f_cmp(query, key->lower, collation, flinfo) >= 0
571  || gbt_var_node_pf_match(key, query, tinfo);
572  break;
574  if (is_leaf)
575  retval = tinfo->f_gt(query, key->lower, collation, flinfo);
576  else
577  retval = tinfo->f_cmp(query, key->lower, collation, flinfo) >= 0
578  || gbt_var_node_pf_match(key, query, tinfo);
579  break;
581  if (is_leaf)
582  retval = tinfo->f_eq(query, key->lower, collation, flinfo);
583  else
584  retval =
585  (tinfo->f_cmp(key->lower, query, collation, flinfo) <= 0 &&
586  tinfo->f_cmp(query, key->upper, collation, flinfo) <= 0) ||
588  break;
590  if (is_leaf)
591  retval = tinfo->f_lt(query, key->upper, collation, flinfo);
592  else
593  retval = tinfo->f_cmp(query, key->upper, collation, flinfo) <= 0
594  || gbt_var_node_pf_match(key, query, tinfo);
595  break;
597  if (is_leaf)
598  retval = tinfo->f_le(query, key->upper, collation, flinfo);
599  else
600  retval = tinfo->f_cmp(query, key->upper, collation, flinfo) <= 0
601  || gbt_var_node_pf_match(key, query, tinfo);
602  break;
604  retval = !(tinfo->f_eq(query, key->lower, collation, flinfo) &&
605  tinfo->f_eq(query, key->upper, collation, flinfo));
606  break;
607  default:
608  retval = false;
609  }
610 
611  return retval;
612 }
#define BtreeGistNotEqualStrategyNumber
Definition: btree_gist.h:10
static bool gbt_var_node_pf_match(const GBT_VARKEY_R *node, const bytea *query, const gbtree_vinfo *tinfo)
#define BTGreaterStrategyNumber
Definition: stratnum.h:33
#define BTLessStrategyNumber
Definition: stratnum.h:29
#define BTEqualStrategyNumber
Definition: stratnum.h:31
#define BTLessEqualStrategyNumber
Definition: stratnum.h:30
#define BTGreaterEqualStrategyNumber
Definition: stratnum.h:32
bool(* f_lt)(const void *, const void *, Oid, FmgrInfo *)
bool(* f_eq)(const void *, const void *, Oid, FmgrInfo *)
bool(* f_gt)(const void *, const void *, Oid, FmgrInfo *)
bool(* f_ge)(const void *, const void *, Oid, FmgrInfo *)
bool(* f_le)(const void *, const void *, Oid, FmgrInfo *)

References BTEqualStrategyNumber, BTGreaterEqualStrategyNumber, BTGreaterStrategyNumber, BTLessEqualStrategyNumber, BTLessStrategyNumber, BtreeGistNotEqualStrategyNumber, gbtree_vinfo::f_cmp, gbtree_vinfo::f_eq, gbtree_vinfo::f_ge, gbtree_vinfo::f_gt, gbtree_vinfo::f_le, gbtree_vinfo::f_lt, gbt_var_node_pf_match(), sort-test::key, and tinfo.

Referenced by gbt_bit_consistent(), gbt_bpchar_consistent(), gbt_bytea_consistent(), gbt_numeric_consistent(), and gbt_text_consistent().

◆ gbt_var_decompress()

Datum gbt_var_decompress ( PG_FUNCTION_ARGS  )

Definition at line 36 of file btree_utils_var.c.

37 {
38  GISTENTRY *entry = (GISTENTRY *) PG_GETARG_POINTER(0);
40 
41  if (key != (GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(entry->key))
42  {
43  GISTENTRY *retval = (GISTENTRY *) palloc(sizeof(GISTENTRY));
44 
46  entry->rel, entry->page,
47  entry->offset, false);
48 
49  PG_RETURN_POINTER(retval);
50  }
51 
52  PG_RETURN_POINTER(entry);
53 }
#define PG_GETARG_POINTER(n)
Definition: fmgr.h:276
#define PG_RETURN_POINTER(x)
Definition: fmgr.h:361

References DatumGetPointer(), gistentryinit, GISTENTRY::key, sort-test::key, GISTENTRY::offset, GISTENTRY::page, palloc(), PG_DETOAST_DATUM, PG_GETARG_POINTER, PG_RETURN_POINTER, PointerGetDatum(), and GISTENTRY::rel.

◆ gbt_var_fetch()

Datum gbt_var_fetch ( PG_FUNCTION_ARGS  )

Definition at line 305 of file btree_utils_var.c.

306 {
307  GISTENTRY *entry = (GISTENTRY *) PG_GETARG_POINTER(0);
310  GISTENTRY *retval;
311 
312  retval = palloc(sizeof(GISTENTRY));
313  gistentryinit(*retval, PointerGetDatum(r.lower),
314  entry->rel, entry->page,
315  entry->offset, true);
316 
317  PG_RETURN_POINTER(retval);
318 }

References gbt_var_key_readable(), gistentryinit, GISTENTRY::key, sort-test::key, GBT_VARKEY_R::lower, GISTENTRY::offset, GISTENTRY::page, palloc(), PG_DETOAST_DATUM, PG_GETARG_POINTER, PG_RETURN_POINTER, PointerGetDatum(), and GISTENTRY::rel.

◆ gbt_var_key_copy()

GBT_VARKEY* gbt_var_key_copy ( const GBT_VARKEY_R u)

Definition at line 90 of file btree_utils_var.c.

91 {
92  int32 lowersize = VARSIZE(u->lower);
93  int32 uppersize = VARSIZE(u->upper);
94  GBT_VARKEY *r;
95 
96  r = (GBT_VARKEY *) palloc0(INTALIGN(lowersize) + uppersize + VARHDRSZ);
97  memcpy(VARDATA(r), u->lower, lowersize);
98  memcpy(VARDATA(r) + INTALIGN(lowersize), u->upper, uppersize);
99  SET_VARSIZE(r, INTALIGN(lowersize) + uppersize + VARHDRSZ);
100 
101  return r;
102 }
#define INTALIGN(LEN)
Definition: c.h:808
void * palloc0(Size size)
Definition: mcxt.c:1346
#define SET_VARSIZE(PTR, len)
Definition: varatt.h:305

References INTALIGN, GBT_VARKEY_R::lower, palloc0(), SET_VARSIZE, GBT_VARKEY_R::upper, VARDATA, VARHDRSZ, and VARSIZE.

Referenced by gbt_bit_l2n(), gbt_numeric_penalty(), gbt_var_bin_union(), and gbt_var_union().

◆ gbt_var_key_from_datum()

static GBT_VARKEY* gbt_var_key_from_datum ( const struct varlena u)
static

Definition at line 74 of file btree_utils_var.c.

75 {
76  int32 lowersize = VARSIZE(u);
77  GBT_VARKEY *r;
78 
79  r = (GBT_VARKEY *) palloc(lowersize + VARHDRSZ);
80  memcpy(VARDATA(r), u, lowersize);
81  SET_VARSIZE(r, lowersize + VARHDRSZ);
82 
83  return r;
84 }

References palloc(), SET_VARSIZE, VARDATA, VARHDRSZ, and VARSIZE.

Referenced by gbt_var_compress().

◆ gbt_var_key_readable()

◆ gbt_var_leaf2node()

static GBT_VARKEY* gbt_var_leaf2node ( GBT_VARKEY leaf,
const gbtree_vinfo tinfo,
FmgrInfo flinfo 
)
static

Definition at line 106 of file btree_utils_var.c.

107 {
108  GBT_VARKEY *out = leaf;
109 
110  if (tinfo->f_l2n)
111  out = tinfo->f_l2n(leaf, flinfo);
112 
113  return out;
114 }
GBT_VARKEY *(* f_l2n)(GBT_VARKEY *, FmgrInfo *flinfo)

References gbtree_vinfo::f_l2n, and tinfo.

Referenced by gbt_var_bin_union(), gbt_var_penalty(), and gbt_var_picksplit().

◆ gbt_var_node_cp_len()

static int32 gbt_var_node_cp_len ( const GBT_VARKEY node,
const gbtree_vinfo tinfo 
)
static

Definition at line 121 of file btree_utils_var.c.

122 {
124  int32 i = 0;
125  int32 l = 0;
126  int32 t1len = VARSIZE(r.lower) - VARHDRSZ;
127  int32 t2len = VARSIZE(r.upper) - VARHDRSZ;
128  int32 ml = Min(t1len, t2len);
129  char *p1 = VARDATA(r.lower);
130  char *p2 = VARDATA(r.upper);
131 
132  if (ml == 0)
133  return 0;
134 
135  while (i < ml)
136  {
137  if (tinfo->eml > 1 && l == 0)
138  {
139  if ((l = pg_mblen(p1)) != pg_mblen(p2))
140  {
141  return i;
142  }
143  }
144  if (*p1 != *p2)
145  {
146  if (tinfo->eml > 1)
147  {
148  return (i - l + 1);
149  }
150  else
151  {
152  return i;
153  }
154  }
155 
156  p1++;
157  p2++;
158  l--;
159  i++;
160  }
161  return ml; /* lower == upper */
162 }
#define Min(x, y)
Definition: c.h:1004
int i
Definition: isn.c:73
int pg_mblen(const char *mbstr)
Definition: mbutils.c:1023

References gbtree_vinfo::eml, gbt_var_key_readable(), i, GBT_VARKEY_R::lower, Min, p2, pg_mblen(), tinfo, GBT_VARKEY_R::upper, VARDATA, VARHDRSZ, and VARSIZE.

Referenced by gbt_var_penalty(), gbt_var_picksplit(), and gbt_var_union().

◆ gbt_var_node_pf_match()

static bool gbt_var_node_pf_match ( const GBT_VARKEY_R node,
const bytea query,
const gbtree_vinfo tinfo 
)
static

Definition at line 191 of file btree_utils_var.c.

192 {
193  return (tinfo->trnc &&
194  (gbt_bytea_pf_match(node->lower, query, tinfo) ||
195  gbt_bytea_pf_match(node->upper, query, tinfo)));
196 }
static bool gbt_bytea_pf_match(const bytea *pf, const bytea *query, const gbtree_vinfo *tinfo)

References gbt_bytea_pf_match(), GBT_VARKEY_R::lower, tinfo, gbtree_vinfo::trnc, and GBT_VARKEY_R::upper.

Referenced by gbt_var_consistent().

◆ gbt_var_node_truncate()

static GBT_VARKEY* gbt_var_node_truncate ( const GBT_VARKEY node,
int32  cpf_length,
const gbtree_vinfo tinfo 
)
static

Definition at line 204 of file btree_utils_var.c.

205 {
206  GBT_VARKEY *out = NULL;
208  int32 len1 = VARSIZE(r.lower) - VARHDRSZ;
209  int32 len2 = VARSIZE(r.upper) - VARHDRSZ;
210  int32 si;
211  char *out2;
212 
213  len1 = Min(len1, (cpf_length + 1));
214  len2 = Min(len2, (cpf_length + 1));
215 
216  si = 2 * VARHDRSZ + INTALIGN(len1 + VARHDRSZ) + len2;
217  out = (GBT_VARKEY *) palloc0(si);
218  SET_VARSIZE(out, si);
219 
220  memcpy(VARDATA(out), r.lower, len1 + VARHDRSZ);
221  SET_VARSIZE(VARDATA(out), len1 + VARHDRSZ);
222 
223  out2 = VARDATA(out) + INTALIGN(len1 + VARHDRSZ);
224  memcpy(out2, r.upper, len2 + VARHDRSZ);
225  SET_VARSIZE(out2, len2 + VARHDRSZ);
226 
227  return out;
228 }

References gbt_var_key_readable(), INTALIGN, GBT_VARKEY_R::lower, Min, palloc0(), SET_VARSIZE, GBT_VARKEY_R::upper, VARDATA, VARHDRSZ, and VARSIZE.

Referenced by gbt_var_picksplit(), and gbt_var_union().

◆ gbt_var_penalty()

float* gbt_var_penalty ( float *  res,
const GISTENTRY o,
const GISTENTRY n,
Oid  collation,
const gbtree_vinfo tinfo,
FmgrInfo flinfo 
)

Definition at line 378 of file btree_utils_var.c.

380 {
381  GBT_VARKEY *orge = (GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(o->key);
382  GBT_VARKEY *newe = (GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(n->key);
383  GBT_VARKEY_R ok,
384  nk;
385 
386  *res = 0.0;
387 
388  nk = gbt_var_key_readable(newe);
389  if (nk.lower == nk.upper) /* leaf */
390  {
391  GBT_VARKEY *tmp;
392 
393  tmp = gbt_var_leaf2node(newe, tinfo, flinfo);
394  if (tmp != newe)
395  nk = gbt_var_key_readable(tmp);
396  }
397  ok = gbt_var_key_readable(orge);
398 
399  if ((VARSIZE(ok.lower) - VARHDRSZ) == 0 && (VARSIZE(ok.upper) - VARHDRSZ) == 0)
400  *res = 0.0;
401  else if (!((tinfo->f_cmp(nk.lower, ok.lower, collation, flinfo) >= 0 ||
402  gbt_bytea_pf_match(ok.lower, nk.lower, tinfo)) &&
403  (tinfo->f_cmp(nk.upper, ok.upper, collation, flinfo) <= 0 ||
404  gbt_bytea_pf_match(ok.upper, nk.upper, tinfo))))
405  {
406  Datum d = PointerGetDatum(0);
407  double dres;
408  int32 ol,
409  ul;
410 
411  gbt_var_bin_union(&d, orge, collation, tinfo, flinfo);
413  gbt_var_bin_union(&d, newe, collation, tinfo, flinfo);
415 
416  if (ul < ol)
417  {
418  dres = (ol - ul); /* reduction of common prefix len */
419  }
420  else
421  {
423  unsigned char tmp[4];
424 
425  tmp[0] = (unsigned char) (((VARSIZE(ok.lower) - VARHDRSZ) <= ul) ? 0 : (VARDATA(ok.lower)[ul]));
426  tmp[1] = (unsigned char) (((VARSIZE(uk.lower) - VARHDRSZ) <= ul) ? 0 : (VARDATA(uk.lower)[ul]));
427  tmp[2] = (unsigned char) (((VARSIZE(ok.upper) - VARHDRSZ) <= ul) ? 0 : (VARDATA(ok.upper)[ul]));
428  tmp[3] = (unsigned char) (((VARSIZE(uk.upper) - VARHDRSZ) <= ul) ? 0 : (VARDATA(uk.upper)[ul]));
429  dres = abs(tmp[0] - tmp[1]) + abs(tmp[3] - tmp[2]);
430  dres /= 256.0;
431  }
432 
433  *res += FLT_MIN;
434  *res += (float) (dres / ((double) (ol + 1)));
435  *res *= (FLT_MAX / (o->rel->rd_att->natts + 1));
436  }
437 
438  return res;
439 }
static int32 gbt_var_node_cp_len(const GBT_VARKEY *node, const gbtree_vinfo *tinfo)
void gbt_var_bin_union(Datum *u, GBT_VARKEY *e, Oid collation, const gbtree_vinfo *tinfo, FmgrInfo *flinfo)
uintptr_t Datum
Definition: postgres.h:64
TupleDesc rd_att
Definition: rel.h:112

References DatumGetPointer(), gbtree_vinfo::f_cmp, gbt_bytea_pf_match(), gbt_var_bin_union(), gbt_var_key_readable(), gbt_var_leaf2node(), gbt_var_node_cp_len(), GISTENTRY::key, GBT_VARKEY_R::lower, TupleDescData::natts, PointerGetDatum(), RelationData::rd_att, GISTENTRY::rel, res, tinfo, GBT_VARKEY_R::upper, VARDATA, VARHDRSZ, and VARSIZE.

Referenced by gbt_bit_penalty(), gbt_bytea_penalty(), and gbt_text_penalty().

◆ gbt_var_picksplit()

GIST_SPLITVEC* gbt_var_picksplit ( const GistEntryVector entryvec,
GIST_SPLITVEC v,
Oid  collation,
const gbtree_vinfo tinfo,
FmgrInfo flinfo 
)

Definition at line 458 of file btree_utils_var.c.

460 {
461  OffsetNumber i,
462  maxoff = entryvec->n - 1;
463  Vsrt *arr;
464  int svcntr = 0,
465  nbytes;
466  char *cur;
467  GBT_VARKEY **sv = NULL;
468  gbt_vsrt_arg varg;
469 
470  arr = (Vsrt *) palloc((maxoff + 1) * sizeof(Vsrt));
471  nbytes = (maxoff + 2) * sizeof(OffsetNumber);
472  v->spl_left = (OffsetNumber *) palloc(nbytes);
473  v->spl_right = (OffsetNumber *) palloc(nbytes);
474  v->spl_ldatum = PointerGetDatum(0);
475  v->spl_rdatum = PointerGetDatum(0);
476  v->spl_nleft = 0;
477  v->spl_nright = 0;
478 
479  sv = palloc(sizeof(bytea *) * (maxoff + 1));
480 
481  /* Sort entries */
482 
483  for (i = FirstOffsetNumber; i <= maxoff; i = OffsetNumberNext(i))
484  {
485  GBT_VARKEY_R ro;
486 
487  cur = (char *) DatumGetPointer(entryvec->vector[i].key);
489  if (ro.lower == ro.upper) /* leaf */
490  {
491  sv[svcntr] = gbt_var_leaf2node((GBT_VARKEY *) cur, tinfo, flinfo);
492  arr[i].t = sv[svcntr];
493  if (sv[svcntr] != (GBT_VARKEY *) cur)
494  svcntr++;
495  }
496  else
497  arr[i].t = (GBT_VARKEY *) cur;
498  arr[i].i = i;
499  }
500 
501  /* sort */
502  varg.tinfo = tinfo;
503  varg.collation = collation;
504  varg.flinfo = flinfo;
506  maxoff - FirstOffsetNumber + 1,
507  sizeof(Vsrt),
508  gbt_vsrt_cmp,
509  &varg);
510 
511  /* We do simply create two parts */
512 
513  for (i = FirstOffsetNumber; i <= maxoff; i = OffsetNumberNext(i))
514  {
515  if (i <= (maxoff - FirstOffsetNumber + 1) / 2)
516  {
517  gbt_var_bin_union(&v->spl_ldatum, arr[i].t, collation, tinfo, flinfo);
518  v->spl_left[v->spl_nleft] = arr[i].i;
519  v->spl_nleft++;
520  }
521  else
522  {
523  gbt_var_bin_union(&v->spl_rdatum, arr[i].t, collation, tinfo, flinfo);
524  v->spl_right[v->spl_nright] = arr[i].i;
525  v->spl_nright++;
526  }
527  }
528 
529  /* Truncate (=compress) key */
530  if (tinfo->trnc)
531  {
534  GBT_VARKEY *dl;
535  GBT_VARKEY *dr;
536 
537  ll = Max(ll, lr);
538  ll++;
539 
542  v->spl_ldatum = PointerGetDatum(dl);
543  v->spl_rdatum = PointerGetDatum(dr);
544  }
545 
546  return v;
547 }
static GBT_VARKEY * gbt_var_node_truncate(const GBT_VARKEY *node, int32 cpf_length, const gbtree_vinfo *tinfo)
static int gbt_vsrt_cmp(const void *a, const void *b, void *arg)
#define Max(x, y)
Definition: c.h:998
struct cursor * cur
Definition: ecpg.c:28
#define OffsetNumberNext(offsetNumber)
Definition: off.h:52
uint16 OffsetNumber
Definition: off.h:24
#define FirstOffsetNumber
Definition: off.h:27
void qsort_arg(void *base, size_t nel, size_t elsize, qsort_arg_comparator cmp, void *arg)
int spl_nleft
Definition: gist.h:141
OffsetNumber * spl_right
Definition: gist.h:145
Datum spl_ldatum
Definition: gist.h:142
Datum spl_rdatum
Definition: gist.h:147
int spl_nright
Definition: gist.h:146
OffsetNumber * spl_left
Definition: gist.h:140
GISTENTRY vector[FLEXIBLE_ARRAY_MEMBER]
Definition: gist.h:234
int32 n
Definition: gist.h:233
GBT_VARKEY * t
FmgrInfo * flinfo
const gbtree_vinfo * tinfo

References gbt_vsrt_arg::collation, cur, DatumGetPointer(), FirstOffsetNumber, gbt_vsrt_arg::flinfo, gbt_var_bin_union(), gbt_var_key_readable(), gbt_var_leaf2node(), gbt_var_node_cp_len(), gbt_var_node_truncate(), gbt_vsrt_cmp(), Vsrt::i, i, GISTENTRY::key, GBT_VARKEY_R::lower, Max, GistEntryVector::n, OffsetNumberNext, palloc(), PointerGetDatum(), qsort_arg(), GIST_SPLITVEC::spl_ldatum, GIST_SPLITVEC::spl_left, GIST_SPLITVEC::spl_nleft, GIST_SPLITVEC::spl_nright, GIST_SPLITVEC::spl_rdatum, GIST_SPLITVEC::spl_right, Vsrt::t, tinfo, gbt_vsrt_arg::tinfo, gbtree_vinfo::trnc, GBT_VARKEY_R::upper, and GistEntryVector::vector.

Referenced by gbt_bit_picksplit(), gbt_bytea_picksplit(), gbt_numeric_picksplit(), and gbt_text_picksplit().

◆ gbt_var_same()

bool gbt_var_same ( Datum  d1,
Datum  d2,
Oid  collation,
const gbtree_vinfo tinfo,
FmgrInfo flinfo 
)

Definition at line 361 of file btree_utils_var.c.

363 {
364  GBT_VARKEY *t1 = (GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(d1);
365  GBT_VARKEY *t2 = (GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(d2);
366  GBT_VARKEY_R r1,
367  r2;
368 
369  r1 = gbt_var_key_readable(t1);
370  r2 = gbt_var_key_readable(t2);
371 
372  return (tinfo->f_cmp(r1.lower, r2.lower, collation, flinfo) == 0 &&
373  tinfo->f_cmp(r1.upper, r2.upper, collation, flinfo) == 0);
374 }

References DatumGetPointer(), gbtree_vinfo::f_cmp, gbt_var_key_readable(), GBT_VARKEY_R::lower, tinfo, and GBT_VARKEY_R::upper.

Referenced by gbt_bit_same(), gbt_bytea_same(), gbt_numeric_same(), and gbt_text_same().

◆ gbt_var_union()

GBT_VARKEY* gbt_var_union ( const GistEntryVector entryvec,
int32 size,
Oid  collation,
const gbtree_vinfo tinfo,
FmgrInfo flinfo 
)

Definition at line 322 of file btree_utils_var.c.

324 {
325  int i = 0,
326  numranges = entryvec->n;
327  GBT_VARKEY *cur;
328  Datum out;
329  GBT_VARKEY_R rk;
330 
331  *size = sizeof(GBT_VARKEY);
332 
333  cur = (GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(entryvec->vector[0].key);
335  out = PointerGetDatum(gbt_var_key_copy(&rk));
336 
337  for (i = 1; i < numranges; i++)
338  {
339  cur = (GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(entryvec->vector[i].key);
340  gbt_var_bin_union(&out, cur, collation, tinfo, flinfo);
341  }
342 
343 
344  /* Truncate (=compress) key */
345  if (tinfo->trnc)
346  {
347  int32 plen;
348  GBT_VARKEY *trc = NULL;
349 
351  trc = gbt_var_node_truncate((GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(out), plen + 1, tinfo);
352 
353  out = PointerGetDatum(trc);
354  }
355 
356  return ((GBT_VARKEY *) DatumGetPointer(out));
357 }
bytea GBT_VARKEY
static pg_noinline void Size size
Definition: slab.c:607

References cur, DatumGetPointer(), gbt_var_bin_union(), gbt_var_key_copy(), gbt_var_key_readable(), gbt_var_node_cp_len(), gbt_var_node_truncate(), i, GISTENTRY::key, GistEntryVector::n, PointerGetDatum(), size, tinfo, gbtree_vinfo::trnc, and GistEntryVector::vector.

Referenced by gbt_bit_union(), gbt_bytea_union(), gbt_numeric_union(), and gbt_text_union().

◆ gbt_vsrt_cmp()

static int gbt_vsrt_cmp ( const void *  a,
const void *  b,
void *  arg 
)
static

Definition at line 443 of file btree_utils_var.c.

444 {
445  GBT_VARKEY_R ar = gbt_var_key_readable(((const Vsrt *) a)->t);
446  GBT_VARKEY_R br = gbt_var_key_readable(((const Vsrt *) b)->t);
447  const gbt_vsrt_arg *varg = (const gbt_vsrt_arg *) arg;
448  int res;
449 
450  res = varg->tinfo->f_cmp(ar.lower, br.lower, varg->collation, varg->flinfo);
451  if (res == 0)
452  return varg->tinfo->f_cmp(ar.upper, br.upper, varg->collation, varg->flinfo);
453 
454  return res;
455 }
int b
Definition: isn.c:70
int a
Definition: isn.c:69
void * arg

References a, arg, b, gbt_vsrt_arg::collation, gbtree_vinfo::f_cmp, gbt_vsrt_arg::flinfo, gbt_var_key_readable(), GBT_VARKEY_R::lower, res, gbt_vsrt_arg::tinfo, and GBT_VARKEY_R::upper.

Referenced by gbt_var_picksplit().

◆ PG_FUNCTION_INFO_V1() [1/2]

PG_FUNCTION_INFO_V1 ( gbt_var_decompress  )

◆ PG_FUNCTION_INFO_V1() [2/2]

PG_FUNCTION_INFO_V1 ( gbt_var_fetch  )